Positieve begroting 2017

De begroting voor 2017 in de gemeente Drimmelen is financiëel gezond en kijkt realistisch en optimistisch vooruit.
Investeren in zorg, dienstverlening, infrastructuur en duurzaamheid met dalende lasten.
Dit is de kern van de begroting, die het college 3 november j.l. voorlegde aan de gemeenteraad.

Positieve begroting 2017

 

Vorige maand heeft de gemeenteraad in grote meerderheid de begroting 2017 goedgekeurd. Een belangrijk stuk voor de organisatie zelf maar zeker ook voor de inwoners. De Raad krijgt de begroting 3 weken voor de bespreking en kan zich dan ook voorbereiden en vragen stellen. Ter verduidelijking of informatief en ruim voor de raadsbehandeling krijgen de partijen via de griffie alle antwoorden. Ook is er een persbericht (http://www.drimmelen.nl/nieuws/nieuwsberichten_3527/item/begroting-2017-drimmelen-is-financieel-gezond-en-kijkt-realistisch-en-optimistisch-vooruit_36094.html).

 

De Lijst Harry Bakker vindt het dan ook jammer dat het CDA spreekt van een negatieve begroting en het niet houden aan afspraken. De primaire begroting van in totaal 50 miljoen euro ging uit van een kleine plus à € 15.000 voor 2017 en door het later verwerken van het informatiebeleidsplan (wat alle partijen wilden) werd het bedrag iets negatief. De andere jaren waren nog steeds licht positief, maar 2018 en 2019 gingen door enkele beleidswensen (waaronder de door het CDA zo gewilde begrotingsapp) ook net in de min. Uiteindelijk bleef na de Raadsbehandeling een goede begroting 2017 en meerjarenperspectief over. De gemeente Drimmelen houdt zich aan de afgesproken spelregels en de meeste partijen snappen dat! 

 

Zeer jammer is dat het CDA dan ook nog de risico’s die netjes in de begroting staan (en waarop ze al antwoord hadden gekregen via de gestelde vragen) bij het licht negatieve saldo optelt. Tegenover de risico’s staat immers een dekking qua reserves die zowel specifiek (2 miljoen) als algemeen (20 miljoen) ruim voldoende is. Die risico’s horen niet in de begroting (het huishoudboekje) omdat dit geen uitgaven zijn en zo legt het CDA de spelregels wel heel erg populair uit! Wij hopen dat de kennis bij alle partijen groeit en de inwoners kunnen onze begroting zelf inzien op de gemeentepagina via www.drimmelen.nl/besturen/begroting-2017. En hopelijk snel daarna via de app!

Met het CDA zijn wij het eens dat de begroting vele positieve zaken brengt qua initiatieven en investeringen. Met een positieve septembercirculaire en de jaarafrekeningen kunnen we blijven investeren in de gemeenschap op alle terreinen! Wilt u hierover meer weten of een steentje aan bijdragen? 
Reageer via info@lijstharrybakker.nl

Afbeelding